Skip to content Skip to footer

Thư viện Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bổ sung được 51 đầu sách liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin giới thiệu 4 tập  đầu (1, 2, 3 và 4)  của bộ sách  Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử , một trong những công trình khoa học tiêu biểu do Viện Hồ Chí Minh kết hợp với nhà Xuất bản Chính trị quốc gia biên soạn.

 

Hố Chí Minh Biên niên tiểu sử : 4 tập / Viện Hồ Chí Minh;  GS Xuân Kỳ (chủ biên) .- H.: Chính trị quốc gia, 2006 , 20,5cm.

(T.1: 476tr; T.2: 357tr; T.3:  474tr; T.4: 572 tr)

Sau hơn 10 năm (1994- 2006) ra mắt lần đầu tiên, đây là lần thứ hai cuốn biên niên tiểu sử về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tới bạn đọc. Với khoảng một vạn sự kiện được tập hợp, bộ sách tái bản lần này đã bổ sung một l­ượng lớn tư liệu so với lần xuất bản trước đây.

Các sự kiện đ­ưa vào biên niên lần này đ­ược lựa chọn bao quát các lĩnh vực: gồm các tác phẩm lý luận chính tri, văn hóa, văn nghệ, thư từ- điện văn,  bài báo, bài phát biểu .v.v. của Ngư­ời đã đ­ược công bố trong và ngoài nư­ớc; các văn kiện của Đảng và Nhà nước do Ngư­ời trực tiếp soạn thảo hay ký công bố trên danh nghĩa Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng; toàn bộ hoạt động của Ngư­ời khi­ tham dự các cuộc đại hội, hội nghị,  mít tinh, liên hoan.v .v. ; và những sự kiện có ý nghĩa trong đời sống riêng của Ng­ười. Ngoài ra, bộ sách còn cung cấp cho độc giả một nguồn tài liệu tham khảo khá quan trọng, bao gồm hồi ký cách mạng và các sách chuyên khảo có liên quan đến tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các tài liệu báo cáo của mật thám, chỉ điểm thực dân về hoạt động cách mạng của Người cũng được khai thác, sử dụng một cách cẩn thận và có cân nhắc.

Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử  là một công trình lớn, nhiều tập có giá trị và ý nghĩa  lịch sử  vô cùng to lớn . Giá trị của công trình không chỉ liệt kê tóm tắt các sự kiện chính, mà  thực sự là một cuốn sử chép lại một cách hết sức tỉ mỉ, chi tiết các sự kiện, diễn biến trong cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các hoạt động mà Ng­ười đã làm, tham gia với đầy đủ các thông tin về niên đại, nhân vật, sự kiện, hoàn cảnh diễn ra.v .v… được ghi chép lại theo trình tự thời gian diễn ra các sự việc, lời nói, bài viết, hành động, sinh hoạt, giao tiếp…nhằm giúp cho bạn đọc có điều kiện nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn công lao to lớn, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, không chỉ từ góc độ một vị lãnh tụ qua những sự kiện lớn, mang tính chất bước ngoặt, mà còn đ­ược thấy hình ảnh của Ngư­ời nh­ư một con ngư­ời bình dị với những chuyện lớn, chuyện nhỏ trong cuộc sống thường ngày, góp phần vào việc nghiên cứu, tìm hiểu, học tập sâu sắc về tiểu sử , sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của người.

 

Tập 1, Cuốn Biên niên tiểu sử lấy mốc thời gian từ ngày 19-5-1890 ngày sinh của Ng­ười, đến trư­ớc ngày 3-2-1930, với khi Người đến Hồng Công chuẩn bị Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản. Các sự kiện trong tập này sẽ giới thiệu với bạn đọc về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các thời kỳ sau: thời niên thiếu, thời kỳ bôn ba tìm đường cứu n­ước; thời kỳ hoạt động trong Đảng cộng sản Pháp, hành trình từ Pháp đến Liên Xô, và các hoạt động trong quá trình chuẩn bị cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam… của Ng­ười đều đ­ược ghi chép, tập hợp lại, là tài liệu tham khảo quý giá, đáng tin cậy cho độc giả.

Với nguồn t­ư liệu đầy đủ, được sắp xếp một cách có hệ thống, cuốn sách rất thuận tiện cho công tác nghiên cứu, tra cứu giúp bạn đọc có điều kiện nhận thức sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có giá trị giáo dục, bồi đắp và nuôi dưỡng lòng yêu n­ước, đạo đức cách mạng, ý chí phấn đấu cho thế hệ ngày nay học tập, noi theo tấm gư­ơng của Ng­ười.

 

Tập 2, Cuốn Biên niên tiểu sử tập hợp hơn 400 sự kiện, 21 chú thích và 28 chỉ dẫn tên Người, ghi lại những hoạt động sôi động, phong phú trong cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, từ khi thành lập Đảng đến tháng 9-1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

Tập thể tác giả biên soạn đã dày công sưu tầm, phỏng vấn các nhân chứng lịch sử, khảo sát thực địa một cách thận trọng, xác minh độ tin cậy của các tài liệu. Những hoạt động của Ng­ười đ­ược trình bày theo trình tự thời gian qua 5 mốc thời gian chính: Thời kỳ thống nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam, thành lập chính đảng duy nhất của giai cấp vô sản và hoàn chỉnh dần đ­ường lối cách mạng của nư­ớc ta, d­ưới sự lãnh đạo của đảng; thời kỳ bị bắt giam và xét xử tại Toà án tối cao Hồng Kông. Đây là giai đoạn đầy khó khăn, thử thách của Người, bị giam cầm trong xà lim kẻ thù nhưng người vẫn kiên định giữ  vững lập truờng cách mạng, luôn hướng về Tổ quốc; thời kỳ ở Liên Xô học tập tại tr­ường Quốc tế Lênin, tham gia Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản và làm việc tại Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa; thời kỳ trở lại hoạt động tại Trung Quốc, chắp nối liên lạc để về nước hoạt động, mong muốn đưa cách mạng Việt Nam thoát khỏi khó khăn do sự khủng bố găy gắt của bọn thực dân Pháp và thời kỳ về nư­ớc trực tiếp lãnh đạo tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Cuốn sách nhằm cung cấp cho độc giả một lượng thông tin, kiến thức đầy đủ và chính xác về những chặng đ­ường hoạt động của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, qua đó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những cống hiến lớn lao của Hồ Chí Minh cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng nh­ư phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

 

Tập 3, Cuốn Biên niên tiểu sử  tái hiện lại những sự kiện,  hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày đầu tiên nước Việt Nam giành lại độc lập 2-9-1945 đến ngày bắt đầu toàn quốc kháng chiến 19-12-1946.

Đây là giai đoạn lịch sử diễn ra nhiêu sự kiện quan trọng, chính quyền non trẻ của nước ta phải đối mặt với nhiều thư thách, cam go, vận mệnh đất nước Ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng chính trong thời kỳ khó khăn này Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng suốt chủ động lựa chọn những đối sách đúng đắn, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những nhiêm vụ cấp bách, phức tạp đưa cách mạng Việt Nam vượt qua mọi trở ngại từng bước tiến lên.

Những hoạt động sáng tạo đó của Hồ Chí Minh được thể hiện trên nhiều phương diện: xây dựng và củng cố Nhà nước cách mạng làm cho dân thêm tin yêu chính quyền; xây dựng và mở rộng khối đoàn kết toàn dân, thi hành chính sách đại đoàn kết dân tộc; thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo, linh hoạt để ứng phó với từng loại kẻ thù nhằm giữ vững độc lập dân tộc, nổi bật là việc kí kết Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3 Tạm ước 14-9 năm 1946; Đồng thời chỉ đạo cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Bộ cùng sự chuẩn bị mọi mặt để bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc lâu dài.

Cũng như những tập trước, nguồn tư liệu chính về những sự kiện được đưa vào tập này là:  biên bản  các phiên họp của Hội đồng Chính phủ, các Sắc lệnh của Chủ tịch nước Việt Nam, một số sự kiện, thư từ, bài viết,…được nêu lên trong hồi ký của những người cùng thời ở trong nước hoặc ngoài nước, các cộng sự hay đối lập với Người. Ngoài ra, các sự kiện của tập này còn được khai thác tư liệu từ báo Cứu quốc, cơ quan ngôn luận của Mặt trận Việt Minh. Lần xuất bản này không chỉ được bổ sung về số lượng sự kiện, nội dung mới mà còn được nâng cao về chất lượng khoa học, đã xác minh sửa chữa, bổ sung, chú thích với tất cả là trên 1300 đầu sự kiện71 chỉ dẫn tên người, qua đó không chỉ giúp tái hiện lại không khí đấu tranh cách mạng của một thời kỳ lịch sử phức tạp, hơn thế nữa chúng ta thấy được hình ảnh Hồ Chí Minh- một lãnh tụ thiên tài- nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

 

Tập 4, Cung cấp cho bạn đọc những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 4 năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từ ngày 19-12-1946 đến hết năm 1950 .Với trên 1000 sự kiện, cuốn sách được biên soạn trên cơ sở nhiều nguồn tư liệu khai thác từ các kho lưu trữ của Đảng và Nhà nước, các bảo tàng, các báo Sự thật, Cứu quốc, Nhân dân…, các biên bản hội đồng Chính phủ, thư từ,  tài liệu, bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hồi ký của những người đã trực tiếp làm việc, tiếp xúc với Người; các công trình nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh của các tác giả nước ngoài, hồi ký của các chính khách có quan hệ với Người trước đây, đã được đối chiếu và xác minh thận trọng.

So với lần xuất bản đầu tiên năm 1994, lần xuất bản lần này đã có một số sửa chữa và bổ sung lớn: một là, nhiều sự kiện đã được viết rõ hơn, đầy đủ hơn về nội dung, cụ thể và chính xác hơn về thời gian; hai là, bổ sung thêm 150 sự kiện mới, bao gồm những bài nói, bài viết, bài trả lời phỏng vấn…được sưu tầm và công bố trong khoảng thời gian giữa hai lần xuất bản; ba là, thêm phần chú thích cuối sách và bổ sung thêm nhiều nhân vật  trực tiếp liên quan tới hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phần Bản chỉ dẫn tên người.

Qua những sự kiện và các hoạt động phong phú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập sách này giúp cho bạn đọc hiểu biết sâu sắc hơn về tài trí, đức độ,  và tình cảm bao la của Người đối với nhân dân, với dân tộc, sự gắn bó mật thiết giữa các hoạt động với thành công của cách mạng trong những năm đầu kháng chiến: chủ động phá thế bao vây, cô lập của chủ nghĩa đế quốc đối với Việt Nam; mở ra những mối quan hệ với nước ngoài để tranh thủ sự ủng hộ của các nước, thu nhận những thông tin của đời sống chính trị trên thế giới; củng cố khối đoàn kết toàn dân; xây dựng, củng cố và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Nhà nước dân chủ mới.    

Nguyễn Văn Dương

 

Leave a comment

KHU DI TÍCH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI PHỦ CHỦ TỊCH

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (Cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

ĐT: 08 044 287 - 08 043 559 - Fax: 08 043 064

Email: [email protected]

GIỜ MỞ CỬA

Mở cửa mỗi ngày trong tuần (trừ chiều thứ Hai):
Mùa Hè: 7:30 đến 11:00 - 13:30 đến 16:00
Mùa Đông: 8:00 đến 11:00 - 13:30 đến 16:00


TỔNG TRUY CẬP

Copyright © President Ho Chi Minh’s vestige in the Presidential Palace area.

error: Content is protected !!