Skip to content Skip to footer

Chiều ngày 6/7/2023, Đảng ủy Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Tham dự có: đ/c Lê Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu Di tích; đ/c Nguyễn Văn Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Khu Di tích; đ/c Cao Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Khu Di tích; cùng các đ/c Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc và toàn thể Đảng viên của Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Cù Thị Minh đã trình bày Báo cáo tóm tắt Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Báo cáo đã trình bày việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khoá, nội dung sinh hoạt chuyên đề hàng năm; Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Về công tác tuyên truyền; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng  Hồ Chí Minh.

Đ/c Cù Thị Minh đã trình bày Báo cáo tóm tắt Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

"Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Việc đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị. Thực tế cho thấy, trong những năm triển khai cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Khu di tích đã đóng vai trò quan trọng vào việc tuyên truyền giáo dục tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện tốt Kết luận 01-KL/TW, từ đó nâng cao uy tín của Đảng bộ và cơ quan Khu Di tích Phủ Chủ tịch trong hệ thống di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng và hệ thống bảo tàng, di tích nói chung.

Đồng chí Nguyễn Văn Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Khu Di tích đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Trong thời gian qua, Đảng bộ Khu Di tích đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch; Đảng ủy Khu Di tích đã tập trung chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng với những nội dung cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình và gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm 2023 Đảng ủy, công tác chính trị chuyên môn, công tác chính trị tư tưởng, công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể đều đạt được những kết quả tốt, đảm bảo đúng kế hoch đề ra. Đảng ủy đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các đảng viên nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Nhìn chung tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ ổn định, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm của mình theo từng vị trí trên các lĩnh vực công tác được giao. 

Đ/c Nguyễn Văn Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ Khu Di tích

trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm

và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu Di tích biểu dương những kết quả tích cực của công tác Đảng trong 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo đúng quy định của Đảng. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên và làm tốt công tác tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên mà trước hết là cấp ủy và người đứng đầu; Các cấp ủy đảng cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong đơn vị nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và xây dựng đoàn kết, nhất trí trong cơ quan, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị tham gia tích cực công tác xây dựng Đảng.

Đ/c Lê Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu Di tích phát biểu tại Hội nghị.

(Tin & bài: Phòng ST, KK, TL)

Leave a comment

KHU DI TÍCH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI PHỦ CHỦ TỊCH

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (Cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

ĐT: 08 044 287 - 08 043 559 - Fax: 08 043 064

Email: [email protected]

GIỜ MỞ CỬA

Mở cửa mỗi ngày trong tuần (trừ chiều thứ Hai):
Mùa Hè: 7:30 đến 11:00 - 13:30 đến 16:00
Mùa Đông: 8:00 đến 11:00 - 13:30 đến 16:00


TỔNG TRUY CẬP

Copyright © President Ho Chi Minh’s vestige in the Presidential Palace area.

error: Content is protected !!